Společnost pro technologie
ochrany památek 

AktualitySeminář "Okna historických budov II"

Transformace společnosti STOP

Dlouhodobé experimenty

Výzkumný projekt "Chování opuky jako součásti stavebních systémů na historických budovách"

Dokumenty STOP

Závěry, doporučení a stanoviska STOP

Publikace STOP

Zajímavá místa na síti Internet

Zpět na STOP____________________________________________________________________________________________________________

 

Seminář "Okna historických budov II"

Společnost pro technologie ochrany památek STOP
zve zájemce na seminář věnovaný možnostem zachování či výměny historických oken v památkově hodnotných budovách a problémům s tím spojeným.
Seminář navazuje na loňské úspěšné setkání s touto tematikou.

Seminář se koná dne 9. dubna 2015
v Přednáškovém sále Městské knihovny v Praze – Ústřední knihovně, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1.

Pozvánka s programem semináře jako pdf soubor (526 kB) je zde.
Zájemci se mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře REGISTRACE.

Přidružení členové se mohou přihlásit vyplněním samostatného registračního formuláře REGISTRACE PČ.
Pracovníci NPÚ se mohou přihlásit vyplněním vlastního registračního formuláře REGISTRACE NPÚ.


 

Transformace společnosti STOP

Na základě nově platného Občanského zákoníku probíhá transformace Společnosti pro technologie ochrany památek STOP z formy občanského sdružení na formu zapsaného spolku. V souvislosti s tím byly upraveny stanovy STOPu a proběhly i určité reorganizační kroky, kterými se snažíme reagovat na změnu podmínek existence STOPu i na personální změny v některých funkcích společnosti.
Byl zrušen P.O. Box ve Slaném, byl změněn účet společnosti, mění se i telefonní spojení. Zůstává v platnosti adresa elektronické pošty a sídlo společnosti. Proběhlé změny lze nalézt v odkazu kontakty.


 

Dlouhodobé experimenty organizované STOPVápenné omítky (ve spolupráci se správou hradu Křivoklát)

Od roku 1998 jsou na jedné z kamenných zdí hradu vystaveny přirozenému stárnutí vzorky vápenných omítek. Jsou zde porovnávány vybrané omítky komerčně dodávané jako prefabrikované suché maltové směsi a omítky připravené na místě z vápna a písku, s přísadou historických či soudobých modifikujících aditiv (fermež, tvaroh, styren akrylátová polymerní disperze). Jako pojivo byl použit čerstvý vápenný hydrát nebo odleželé hašené vápno.
V říjnu 2009 byl na stejnou zeď vedle zkušebních poloch s vápennými omítkami nanesen další vzorek - omítka obsahující vedle vápenného hydrátu také románský cement Vicat. Stav omítek je průběžně sledován.

Fasádní nátěry (ve spolupráci s firmou Baumit, s.r.o.)

V roce 2001 byly na zkušebních zídkách naneseny vzorky vybraných fasádních barev (ze skupiny komerčně dodávaných vápenných, silikátových, silikonových a disperzních barev). Budou sledovány změny jejich vzhledu a chování v závislosti na době expozice přírodním podmínkám. Na podzim 2010 se konalo zatím poslední pracovní setkání, na němž byly shrnuty zkušenosti získané tímto experimentem po osmi letech vystavení nátěrů povětrnosti.
 

Výzkumný projekt
"Chování opuky jako součásti stavebních systémů na historických budovách"

 
Opuka jako jeden z nejrozšířenějších stavebních materiálů období románského a gotického, používaná v některých oblastech hojně v lidovém stavitelství ještě počátkem 20. století, je známá svojí malou odolností proti zvětrávání. Významný vliv na její trvanlivost mají i malty a omítky, které s ní přicházejí do kontaktu. Objektivní znalosti o tomto vlivu však dosud chybějí. Společnost pro technologie ochrany památek organizuje a koordinuje výzkumný projekt, jehož cílem je získat potřebné znalosti v této oblasti. Bližší podrobnosti jsou k dispozici jako PDF soubor (76kB) zde. Zájemci o pomoc při řešení tohoto projektu mohou kontaktovat sekretariát společnosti el. poštou, písemně či telefonem.


 

Zajímavá webová místa

 

AATA (Art and Archaeology Technical Abstracts)

Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií

Ministerstvo kultury ČR

Slovenský portál Obnova (památek)

Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha

Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice

Národní památkový ústav

Národní muzeum

Národní technické muzeum

Náprstkovo muzeum, Praha

Muzeum hlavního města Prahy

Moravské zemské muzeum, Brno

Židovské muzeum Praha

Technické muzeum v Brně

Východočeské muzeum v Pardubicích

Internetový portál Pro památky

EU projekt ROCARE - románský cement pro památkovou péči

Pokud nám pošlete další tipy na české, moravské, slezské,
případně zahraniční www stránky o památkové péči, rádi je uveřejníme.

stop@volny.cz


Zpět na STOP      Poslední úprava: 24. března 2015

stop@volny.cz